11 mar 2018

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

I det gamle klubhus, Marinavejen 2, 5300 Kerteminde Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:30

Før generalforsamlingenkl 18:00 serverer Hovmesteren en god »dagens Ret«
Tilmelding til spisning senest torsdag den 15. marts tlf. 65 32 24 53

Generalforsamling dagsorden iflg vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
  3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunderfastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår.
  6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Repræsentantskabet opslår evt. forslag i klubhuset og på hjemmesiden senest 4 dage før Generalforsamlingen.
Regnskabet vil være fremlagt i klubhusene fra mandag d. 12. marts.

Der bliver udleveret et stk. klubstander til alle fremmødte, dog kun en pr. husstand.

Repræsentantskabet.

03. marts 2018

Opdatering 11. marts med regnskab :

Opdatering 15. marts med modtagne forslag :

ks-gnfs-foraar-2018

 

Kerteminde 08. marts 2018

Forslag til Kerteminde Sejlklubs Generalforsamling 20. marts 2018

Forslagstekst til afstemning:
Generalforsamlingen pålægger Kerteminde Sejlklubs Forretningsudvalg, at oprette et legat med startkapital på 75.000 kr. ved overførsel fra Klubbens frie egenkapital, og formulere dets vedtægter med titlen ”Kerteminde Sejlklubs Guldpokal Folkebådsjubilæumslegat”. Legatet skal kunne uddeles første gang til Guldpokalsejladsen i 2018.

Orienterende retningslinje for legatets vedtægter:
Legatets vedtægter skal sikre, at uddeling af midler sker efter ansøgning, der behandles af Kerteminde Sejlklubs folkebådssejlere og guldpokalvindere i samråd med forretningsudvalget. Legatet kan tildeles til enhver aktivitet der støtter tilgangen af nye deltagere i Guldpokalsejladserne, uanset om det nye skyldes alder, køn, geografi eller andet.

Legatets vedtægter skal sikre, at legatets midler vises særskilt i Kerteminde Sejlklubs ­regnskab. Legatet skal kunne tilføres yderlige midler fra donationer.

Legatet ophører når formuen er udtømt. Er det ikke sket efter 10 år beslutter KS generalforsamling om legatet fortsættes eller formuen anvendelse til andet sejlsportsmæssigt formål i Kerteminde Sejlklub eller i Nordic Folkboat International Association

Baggrund:
Kerteminde Sejlklubs sejlere har vundet og klubben ejer derfor Folkebådenes Guldpokal, som er udsat med statutter formuleret af Kerteminde Sejlklub. Sejladsen om guldpokalen er folkebådenes mest prestigefyldte internationale sejlads, og opfattes af alle som et verdensmesterskab i klassen.

Ejerskabet til guldpokalen er også en vigtig del at Kerteminde Sejlklubs identitet og omdømme.

Legatet har det underliggende formål at bevare og udbygge den position.

Folkebåden fyldte 75 år i 2017 og Kerteminde Sejlklub arrangerede i den anledning en jubilæumsfest samt en guldpokal mesterskabs sejlads. Midlerne til legatets startkapital kan findes ved at dele overskuddet fra dette arrangement med et pænt stort overskud der indgår i Kerteminde Sejlklubs almindelige drift, og et restbeløb fra stævnet som overgår til legatets disposition, altså til en langsigtet fremme af væksten og betydningen af Folkebådssejladsen i Kerteminde Sejlklubs navn.

 

Forslagsstillere:

Stævneledelsen ved Guldpokal og 75 års jubilæet, samt klassebådsudvalget i Kerteminde Sejlklub.