20 aug 2018

Melges 24 DM

dm-melges icon-200n

Se foto fra stævnet hos FLICKR
melges 24

 

Melges 24 DM deltagere

Kerteminde Sejlklub glæder sig til at byde dig og hele feltet af Melges 24 sejlere velkommen til DM i Melges 24 den 24 til 26. august.

Det ser ud som om, at feltet bliver på ca. 20 både som kan tjekke ind fra torsdag eftermiddag den 23. august klokken 17.00. på Marinavej 6, 5300 Kerteminde.

En lille opfordring til skipper på båden:

For at være sikker på at cateringen har helt styr på hvor mange som ønsker at spise morgenmad og have mulighed for at smøre madpakker til at bringe med på vandet, vil vi gerne bede jer tjekke jeres bestilling endnu engang og sikre at der er noteret antal morgenmad deltagere. Det er forsat muligt tilmelde sig denne forplejning lørdag og søndag (betaling inkluderet i startgebyr).

Ligeledes er det vigtig at besætningen bliver tilmeldt Regatta middag lørdag aften, hvis man ønsker at deltage. Middagen koster 200 kr. og kan bestilles senest onsdag den 22. august.

Betaling sker on-line og alle opfordres til at have betalt startgebyr og evt regattamiddag via Manage2Sail inden ankomst. Se vedhæftede vejledning (modify entry), alle betalte tilmeldinger er nu genåbnet for tilføjelse af ekstra madbestillinger.

Overnatning:

Det er muligt at overnatte gratis i medbragt telt og campingvogn, relativt tæt på Kerteminde Sejlklub. Ankommer man før tjek ind torsdag aften klokken 17.00 og ønsker at camperer skal i ringe på 30926335 (Jørgen Larsen).

Isætning af både:

Isætning af både med portalkranen ved mastekranen kan ske fra torsdag den 22. klokken 12.00 og er gratis. På adressen vil der være en person med gul vest som kan bistå med instruktion og søsætning.

Træning med på vandet. Torsdag mellem kl 17.00  og 19.00 med Morten Henriksen.

Klassen har som til forårs stævnet i Hellerup, igen arrangeret træning på vandet inden DM startes i gang. Får mulighed for at få pusset den sidste form af med hjælp og gode tips fra Morten Henriksen.

Åbning af stævnet sker torsdag klokken 20.00,

Her vil program for fredag vil blive gennemgået.

Tilbage er nu kun at sige endnu engang, at vi glæder os til at byde jer alle velkommende i Kerteminde og Kerteminde Sejlklub.

 

Med sejlerhilsen

Jørgen Larsen
Stævneleder
Kerteminde Sejlklub
https://www.kerteminde-sejlklub.dk/staevner/2018-2/melges24/ og https://www.manage2sail.com/da-DK/event/M24DM18

 

Melges 24 DM participants

Kerteminde Sejlklub is looking forward to welcoming you and the whole field of Melges 24 sailors to DM in Melges 24 on 24 to 26 August.
It appears that the fleet is about 20 boats that can check in from Thursday afternoon 23 August at 17:00. at Marinavej 6, 5300 Kerteminde.

A organizers call for help to the skipper on the boat:

To make sure that the catering fully understands how many people want to have breakfast and have the opportunity to make own food packages to bring along the water, we would like to ask you to check your order again. It is still possible to sign up for this free meal on Saturday and Sunday.
Likewise, it is important that the crew be registered Regatta dinner Saturday evening if you wish to attend. Dinner costs 200 kr. And can be ordered by Wednesday 22 August.
Payment is made on-line and everyone is invited to pay the start fee and possibly the regiment dinner via Manage2Sail before arrival. See attached instructions (modify entry), all entries has been opened for further ordering of extras (food).

Accommodation:

It is possible to stay for free in a tent and caravan, relatively close to the Kerteminde Sailing Club. Arriving before check in Thursday evening at 17:00 and wishing that the camper should call 30926335 (Jørgen Larsen).

Launching of boats:

launching of boats with crane near the mast crane can take place from 12.00h Thursday the 22nd and is free. At the address there will be a person with yellow vest who can assist with instruction and launch.

Exercise on the water. Thursday between 17.00 and 19.00 with Morten Henriksen.

The class has as in the spring event in Hellerup, again arranged training on the water before the DM is started. Gets the opportunity to refurbish the last form of help and good tips from Morten Henriksen.

The opening of the competition will take place on Thursday at 20:00,

Here the program for Friday will be reviewed.

Back here is only to say once again that we are looking forward to welcoming you all to Kerteminde and Kerteminde Sailing Club.

With sailing greetings

Jørgen Larsen
Event Director
Kerteminde Sailing Club
https://www.kerteminde-sejlklub.dk/staevner/2018-2/melges24/

https://www.manage2sail.com/en-DK/event/M24DM18