20 sep 2018

Marinaplaner

Kerteminde Byråd har ved Mijø- Natur og Teknikudvalgets møde den 4. september 2018 behandlet et forslag om etapevis udvikling af Kerteminde Marina.

Mødets dagsordentekst for pkt 110 inklusiv bilag ses sammen med referatet på Kerteminde Kommune Politiske udvalgsmøder

Meget summarisk anbefaler teksten at den etapevise udvikling bør ske i 2 etaper der finansieres via lånoptagelse og øgede takstindtægter

 • Etape 1
  • Udskiftning af østlige mole så den lægges i forlængelse af bananen og omdanner den sydlige udsejling til et nyt havnebassin med plads til ca 60 både i størrelsen 45 fod. Molen forhøjes fra knap 1,30 m til kote 2,25 m (modsat havneplan-2017 der var kote 3,00 m) og udføres så der er adgang på eller langs molen. I det store og hele svarer denne etape til det forslag sejlklubben har afleveret og beskrevet i klubbladet. Prisoverslag ca 16 mill kr.
 • Etape 2
  • Realiserer vandbaserede dele af den foreliggende marinaudviklingsplan med udvikling af bassinet og vandpromenade med nye flydebroer, ramper, udsigtsplatforme, slæbesteder samt gennemsejling langs kajen med kanoer, kajakker og små fartøjer. Anden etape inkluderer også etablering af uspecifiseret opfyld ud for Nordre Havnekaj. I det store og hele svarer anden etape til 2017-marinaplanen fra Sunke.Prisoverslag ca 32 mill kr, (ses som delområde 3 allersidst i ⇒ Havneplan 2017)

Der er mange detaljer inklusiv finansierings eksempler, som kan læses i dagsordenteksten og i tidligere offentliggjorte men ikk egennemførte havne- og marinaplaner.

Direktionen indstillede at der med afsæt i den foreliggende marinaplan igangsættes en etapevis udvikling af marinaen, startende med etape 1.

 • anlægsprojektet indgår i budgetprocessen for 2019-2022
 • der udarbejdes en finansieringsmodel, hvori udviklingen af etape 1 finansieres ved hjælp af lånoptagelse, hvor renter og afdrag finansieres via takstforhøjelser og indtægter for nyetablerede vandpladser
 • administrationen – med inddragelse af borgere og brugere – bemyndiges til, i løbet af det næste halve år, at udarbejde et konkret projekt i forhold til etape 1 – herunder konkretisering af myndighedsgodkendelser, anlægsfase, finansiering, tid- og procesplan samt omfang af borger og brugerinddragelse

Indstillingen blev anbefalet.

Sagen er derefter behandlet på Økonomiudvalgets møde 12 sept 2018 pkt 128 (Kerteminde Kommune Politiske udvalgsmøder) med resultatet: ” Godkendt, idet der allerede nu ansøges om tilladelse til opfyld ved Ndr. Havnekaj. Gruppe B og Ø stemmer imod.”.

Det betyder at

 • vi kan forvente marinaen ændres og udvides i perioden 2019-20 og at det stort set sker efter tankerne bag den model som Sejlklubben og repræsentantskabet har tiltrådt og som har været præsenteret i klubbladet (se blad 2 2018 på → Klubbladet-udgivelser eller direkte ⇒ Blad 2018-2 på Issuu )
 • sejlklubben og andre af marinaens brugere frem til foråret 2019 indgår i udarbejdelsen af et konkret etape 1 projekt.
 • sagen på en eller anden måde vil indgå i efterårsgeneralforsamlingen eller formøder til generalforsamlingen.. Hvordan og i hvilket omfang vil der blive orienteret om inden den tid.

Illustrationer og dokumenter:

 • Indtegnet principskitse af moleflytning

 • Indtegnet principskitse med nye bådpladser og evt servicekaj

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentar sendes de til formanden Jørgen Larsen.

 

Venlig hilsen

Marina Arbejdsgruppe ved

Jørgen Larsen, Niels Juul Hansen, Jørgen Holm og Simon Riber

 

PS

På samme MNT-møde behandlende man også pkt 116 som var en pulje til undersøgelser ved flytning af busterminal (til vinteropbevaringspladsen).

For god ordens skyld skal det bemærkes, at sejlklubben er ikke er inddraget heri, og at klubbens holdning er uændret, nemlig at marinaen udgør en helhed bestående af vand- og landarealer. Reduktion af landarealer eller flytning af vinteropbevaring vil efter sejlklubbens opfattelse have stor negativ indflydelse på marinaen, og specielt harmonerer frasalg af lanopbevaringsarealer meget dårligt med planer om udvidelser af vandpladser, og med de stadige og naturlige tilgange af nye bebyggelser og funktioner på vinterpladsen (autocampere, kajakhoteller osv)